Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVA Sp. z o.o. ul. Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa, NIP: 521-363-27-49, KRS: 0000435623.

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@zamocowaniaelewacji.pl
listownie: NOVA Sp. z o.o. ul. Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (informacje w tym ustępie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tejże osoby, której dane dotyczą):
dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.
informacje dotyczące preferencji zakupowych lub preferencji związanych z nawiązaniem współpracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a,
do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b,
w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
pracownicy i współpracownicy Administratora,
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, transportowe, księgowe, prawne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.

Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.


W celu cofnięcia zgody lub realizacji przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem.